Choroby dziecka

W zakładach dziecięcych zamkniętych, tzn. takich, w których dziecko przebywa stale, w przypadku wykrycia choroby dziecko podlega izolacji w specjalnym pomieszczeniu – izolatce. W stosunku do macierzystej grupy dziecka stosuje się izolację grupową (kwarantannę). Do tej grupy nie można przyjmować wówczas nowych dzieci.

W zapobieganiu chorobom zakaźnym na terenie zakładu dziecięcego dużą rolę odgrywa rejestracja tych chorób. Obowiązek rejestracji spoczywa na kierowniku zakładu, który informację o zachorowaniach przekazuje także do terenowo właściwej stacji sanitar-‚ no-epidemiologicznej. W Polsce obowiązkowi zgłaszania podlega 46 chorób zakaźnych. Są to między innymi: błonica, dur brzuszny, grypa, jaglica, nagminne zapalenie ślinianki przyusznej, nagminne porażenie dziecięce, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, tężec, wirusowe zapalenie wątroby – nagminne i wszczepione, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne i wirusowe.

Według obecnie obowiązujących- przepisów chorzy na niektóre choroby zakaźne podlegają przymusowemu leczeniu w szpitalu (hospitalizacja). Są to między innymi chorzy na błonicę, dur brzuszny, nagminne porażenie dziecięce, tężec, wirusowe zapalenie wątroby.

About The Author

admin

Leave a Reply