Druga faza choroby w infekcji

W drugiej fazie choroby, w czasie inwazji pasożyta do ośro”dkowego układu ner-wowego i bytowania świdrowca w płynie mózgowo-rdzeniowym, obserwuje się za-burzenia psychiczne oraz okresy pobudzenia występujące na przemian z okresami śpiączki lub apatii, np. chorzy odmawiają przyjmowania pokarmu i nieruchomo stoją lub siedzą.

Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym obejmują płaty czołowe, most i pień mózgu. W badaniach mikroskopowych wykrywa się nacieki okołonaczyniowe (okołożylne, okołotętnicze) w istocie białej oraz móżdżku, a także – w jądrze podstawy, w podwzgórzu i pniu. Naciekom tym towarzyszą reakcje mikroglejowe, np. w korze, gdzie stwierdza się rozplem gleju pałeczkowatego i pobudzenie astrogleju mogą występować skupienia komórek, przypominające morulę. Zmiany zapalne wykrywa się też w zwojach międzykręgowych, rzadziej w oponach. W tym czasie występuje u chorych głęboka immunosupresja, zarówno komórkowa, jak i humoral- na. U kobiet ciężarnych możliwe jest przejście świdrowca przez łożysko do płodu (trypanosomoza wrodzona). Śpiączka afrykańska jest chorobą przewlekłą, często prowadzącą do śmierci, w niektórych okolicach ma charakter choroby społecznej.

About The Author

admin

Leave a Reply