Działania prewencyjne

Wśród działań prewencyjnych wyróżnia się profilaktykę I fazy, w której wyodrębnia się dwie formy zapobiegania zapobieganie nieswoiste i zapobieganie swoiste. Celem tej pierwszej formy jest umacnianie zdrowia przez stosowanie bądź przestrzeganie podstawowych zasad higieny, przez wychowanie zdrowotne i oświatę zdrowotną, a w wyniku wzrost poziomu kultury zdrowotnej oraz stwarzanie optymalnych dla rozwoju i zdrowia warunków bytu, nauki i pracy. Jest więc to kompleks działań pozamedycznych, który może mieć zasadniczy wpływ na nasze zdrowie. W stosunku do małych dzieci są to przede wszystkim optymalne warunki pielęgnacji, żywienia i wychowania. W przypadku żłobka określają je normatywy higieniczne budynku i wyposażenia, normy żywienia i program opiekuńczo-wychowawczy.

Drugą formą profilaktyki I fazy jest zapobieganie swoiste, ukierunkowane na zapobieganie określonym chorobom. Przykładem takich działań są szczepienia. Dlatego na przykład szczepienia przeciwko odrze zapobiegają tylko tej chorobie, natomiast są nie-

skuteczne przeciwko innym. Profilaktyka swoista tej fazy omówiona jest szerzej w rozdziale o chorobach zakaźnych. Niemniej ważną rolę w ochronie zdrowia odgrywa profilaktyka II fazy, której głównym zadaniem jest wczesne wykrywanie odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i zapobieganie rozwojowi choroby. W opiece zdrowotnej służy temu system wczesnej wykrywalności, wyławiający z całej populacji osobników wymagających działań leczniczych, bądź dalszych działań zapobiegaw- czo-leczniczych. Na system ten składają się następujące badania:

About The Author

admin

Leave a Reply