Endokrynopatie

Nerkowa (rachitis rena- lis, osteodystrophia re- nalis) wg klasyfikacji Denta: typ I – hyperphos-phatemia tu- bularis typ II t- glycosuria tubularis typ III – aminoacydu- ria typ IV – acidosis rena- lis tubularis typ V-VI złożone za-burzenia bez hiperpara- tyreozy niewydolność wydalni- cza soli fosforu, wtórny przerost i nadczynność przytarczyc zwiększa uwalnianie wapnia ze szkieletu dla neutralizacji kwasicy odwapnienie i zmiany torbielowo-włókniste szkieletu dorosłych, wzrost niski, chrząstki wzrostowe nierówne, złuszczenia nasady głowy kości udowej hiperfosfatemia, hiperfosfatazja, anemia leczenie internistyczne chorób nerek, ortope-dyczne leczenie zacho-wawcze, duże znie-kształcenie leczy się operacyjnie po uprze-dnim wyleczeniu przy-czyny lub wyrównaniu niedoborów witamino-wych różnicować z dysplasia metaphysaria (Jansen) i dysostosis (Schmid) typ I Denta- dziedziczenie domi-nujące, związane z płcią

Endokrynopatie występują najczęściej w sposób skojarzony, nawzajem od siebie uzależniony przykładem może być korelacja – przysadka, gonady, tarczyca, nad-nercza. Poza tym dodatkowo w grę mogą wchodzić odchylenia czynności enzy-matycznej. Zależność odchyleń w budowie i czynności narządu ruchu od rodzaju hormonopatii schematycznie przedstawiono na tab. 7.

About The Author

admin

Leave a Reply