1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

W zranieniach i złamaniach otwartych

W przypadkach tylnego zwichnięcia stawu biodrowego powikłanego złamaniem obrąbka panewki uszkodzeniu ulec może nerw kulszowy, zaś w zwichnięciach stawu ramiennego – splot ramienny. W złamaniach i zwichnięciach kręgosłupa uszkodzeniom mogą ulegać zarówno korzenie, jak rdzeń kręgowy. W leczeniu stosuje się elektrostymulację, ruchy bierne stawów i ustawienie ich w pozycjach czynnościowych (np. bark w odwiedzeniu).

Objawy radiologiczne

Objawy radiologiczne w okresie I – to jedynie słabo widoczne zatarcie struktury kostnej. W okresie II widoczne jest wyraźne ognisko osteolizy, bez wyraźnych granic, niszczenie kości i chrząstki objawiające się zwężeniem szpary stawowej, krążka międzykręgowego, cienie wskazujące jia obecność ropnia zimnego (opadowego), zniekształcenia spowodowane zniszczeniem i zgnieceniem tkanki kostnej. W okresie III pojawia się otoczka sklerotyczna dookoła ogniska rozrzedzenia i nadżerki kostne i przystawowe. W miarę postępowania procesu gojenia otoczka staje się grubsza i wyraźniejsza. Masy serowate w ognisku i ropniu zimnym ulegają uwapnieniu, pojawiają się plamiste zagęszczenia w obrębie kości i w ropniu znajdującym się z dala od kości. Przewlekający się okres III może cechować się obecnością ognisk o charakterze okresu II i ognisk przewapnienia. W procesach toczących się w trzonach kości (śródręcza, paliczków, strzałki, kości promieniowej) może być widoczny odczyn okostnowy i pogrubienie kości. Mniejszy odczyn okostnowy towarzyszy procesom toczącym się w przynasadach, wyraźniejszy – w gruźlicy powikłanej przetokami z dodatkowym zakażeniem nieswoistym .

Przebieg kliniczny

Rozpoznanie może być utrudnione w pierwszym okresie, gdy w podostrych po- stadach zapalenia kości nie ma zlokalizowanej bolesności. W różnicowaniu należy brać pod uwagę gruźlicę i nowotwory (guz Ewinga, reticulosarcoma, osteoclastoma malignum). Nieswoiste zapalenie przebiega z przewagą procesów tworzenia kości i tym różni się od gruźlicy, którą cechują przede wszystkim procesy niszczenia.

Z urazów wywołanych czynnikami fizycznymi

Jeśli ranie towarzyszyło złamanie kości, mówimy o otwartym złamaniu (bądź też o zwichnięciu zamkniętym lub otwartym). Przeniesienie siły urazu bezpośrednio czy pośrednio na narządy wewnętrzne może spowodować różnej ciężkości zaburzenia i szkody ogólnoustrojowe, a nawet śmierć w zależności od życiowej ważności uszkodzonego narządu, możliwości jego regeneracji, wieku i cech osobniczych rannego. Urazy przewlekłe pociągają za sobą odczyny w narządzie ruchu w postaci zgrubień skóry i tkanki podskórnej (odciski, modzele), przerostu kości, ścięgien oraz zapalnych odczynów kaletek maziowych, zmian zwyrodnieniowych chrząstek stawowych i złamań kości.

Mechanizm i następstwa urazów

Mechanizm i następstwa urazów. Złamanie – przerwanie ciągłości nie zmienionej patologicznie kości powstaje w wyniku działania dużych sił (masy i przyspieszenia). W zależności od mechanizmu urazu złamania powstają z urazu pośrednie-

Patogeneza spondylozy

Spondyloza lędźwiowa jest określana jako zespół chorobowy, do którego dochodzi z reguły na podłożu przeciążeń kręgosłupa i nieodłącznie związanej z tym choroby krążka międzykręgowego czy też nierzadko krążków międzykręgowych.

Materiał kliniczny

Materiał kliniczny. W okresie ostatnich 10 lat w Klinice Chirurgii Ogólnej Inst. Ped. AM przy ul. Działdowskiej leczono 162 pacjentów z urazami wielomiejscowymi, o różnym stopniu nasilenia u 47 dzieci stwierdzono objawy kliniczne urazu brzucha. Z rozpoznaniem narastających ostrych objawów brzusznych i podejrzeniem krwawienia do jamy otrzewnej, operowano 12 dzieci. U 10 dzieci stwierdzono urazy śledziony, splenectomię wykonano w 4 przypadkach, 2 przypadki nie wymagały intensywnego postępowania chirurgicznego, z uwagi na niewielkiego stopnia wybroczyny krwawe pod torebką, bez tendencji do powiększania się u pozostałych 4. W 2 przypadkach urazy dotyczyły śledziony i wątroby w postaci powierzchownych pęknięć, które zaopatrzono pojedynczymi szwami catgut-chrom 4/0, 2 przypadki natomiast dotyczyły długich, głębokich, linijnych pęknięć sięgających do strefy pośredniej śledziony z rozległym uszkodzeniem torebki i obfitym krwawieniem do jamy otrzewnej. Dwa pozostałe dotyczyły krwawienia z uszkodzonych nerek, 1 z nich stwierdzono oderwanie górnego bieguna prawej nerki wraz ze zmiażdżeniem nadnercza u noworodka, prawdopodobnie w mechanizmie urazu okołoporodowego, w 2 stwierdzono rozległe pęknięcie torbielowato zmienionej nerki lewej, leżącej częściowo w jamie otrzewnej u 7-letniego chłopca, który przewrócił się na boisku szkolnym. W obu wymienionych przypadkach wykonano ne- phrectomię przez cięcie brzuszne.

Zapobieganie bólom krzyża

Zapobieganie bólom krzyża na tle dyskopatii uzależnione jest od kilku czynników, mianowicie:

– 1. Kręgoship powinien być utrzymywany w pozycji neutralnej, a więc powinno się unikać zbędnego zginania, prostowania i skręcania tułowia.

Przerost więzadeł żółtych

Pogrubienie więzadła żółtego uważa się za jedną z dodatkowych przyczyn zmniejszania światła kanału kręgowego, a tym samym bólów krzyża i radikulopatii ogona końskiego.

Czy Zarażenie następuje przez skórę?

Zarażenie następuje przez skórę postacią trypomastigota, która dostaje się do or-ganizmu człowieka ze śliną much tse-tse (Glossina palpalis, G. fuscipes, G. tachino- ides). Początkowo pasożytuje w osoczu krwi, a następnie w chłonce i płynie mózgo- wo-rdzeniowym. Mucha zaraża się od człowieka postacią trypomastigota. W przewodzie pokarmowym owada pierwotniak wnika do przestrzeni między błoną perytroficzną i nabłonkiem wyścielającym, dzieli się szybko i przechodzi w postać epimastigota, z jądrem bliżej bieguna tylnego, za kinetoplastem (ryc. 3.3). Po dalszych podziałach pierwotniak wędruje przez przełyk i gardziel do gruczołów ślinowych muchy i wytwarza postać inwazyjną trypomastigota. Cykl ten trwa 14-20 dni. Postacie inwazyjne świdrowca rozwijające się u muchy tse-tse określa się terminem