1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Okresy choroby

W przebiegu każdej choroby można wyróżnić kilka okresów. Są to najczęściej: okres narastania objawów choroby, okres kliniczny, zwany inaczej, okresem rozwoju choroby, i okres zdrowienia. W niektórych chorobach, zwłaszcza wywołanych przez czynniki biologiczne, wyróżnia się utajony okres choroby. Trwa on od chwili zadziałania czynników chorobotwórczych do momentu pojawienia się objawów chorobowych. W chorobach zakaźnych okres, ten nosi nazwę okresu wylęgania.

Krztusiec

Krztusiec (koklusz) jest chorobą zakaźną wywołaną przez bak-terie (pałeczki krztuśca). Źródłem zakażenia jest tylko dziecko chore. Krztusiec szerzy się przez zakażenie kropelkowe. Wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe. Okres wylęgania trwa około

dwóch tygodni. Objawem patognomonicznym w krztuścu jest kaszel. Ma on charakter napadów połączonych z „pianiem”. W końcowej fazie kaszlu dochodzi często do wymiotów. W czasie napadu dziecko si-nieje, na twarzy pojawia się obrzęk. Napady kaszlu trwają około 2-3 tygodni. Są bardzo częste, do kilkudziesięciu na dobę. Temperatura jest zazwyczaj w normie. Koklusz jest zaraźliwy już w ok

Obrona organizmu przed zakażeniem

Mimo że w otaczającym nas środowisku znajduje się wiele drobno,- ustrojów chorobotwórczych, nie wywołują one choroby, u wszystkich stykających się z nimi ludzi. Jest to związane z istnieniem w organizmie ludzkim mechanizmów obronnych. Składają się one z wielu barier ochronnych i mechanizmów. Bariery ochronne tworzą: skóra, błona śluzowa i jej wydzieliny, kwas solny w żołądku, nabłonek migawkowy w drogach oddechowych, skupiska tkanki chłonnej w jamie nosowo-gardłowej oraz odruchy obronne.

Ostre choroby zakaźne

Choroby szerzące się przez zakażenie kropelkowe Większość chorób zakaźnych wieku dziecięcego szerzy się przez zakażenie kropelkowe. Są to choroby najbardziej w populacji dziecięcej rozpowszechnione. Determinowane jest to ich dużą zakażal- nością, łatwością szerzenia się, dużą lotnością drobnoustrojów (większość to wirusy) oraz powszechną na nie wrażliwością. Do ery szczepień choroby te określano mianem bezwarunkowych chorób wieku dziecięcego. Oznaczało to, że większość dzieci we wczesnym dzieciństwie na te choroby chorowała. Do grupy tych chorób zaliczamy odrę, różyczkę, ospę wietrzną, ospę prawdziwą, krztusiec, płonicę, błonicę, nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, świnkę i grypę.

Likwidacja ogniw

Przerwanie lub likwidacja jednego z tych ogniw hamuje szerzenie się choroby zakaźnej. Postępowaniem celowym i skutecznym jest likwidacja źródła zakażenia. Źródłem zakażenia może być osoba chora lub będąca nosicielem. Źródło zakażenia usuwamy z. zakładu tworząc bariery sanitarne, nie dopuszczając do zakładu osób chorych lub nosicieli, a w przypadku wykrycia choroby. szybko izolujemy osobnika chorego. Drugie ogniwo (droga zakażenia) likwidujemy przez stosowanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Usunięcie trzeciego ogniwa dokonuje się przez uodpornienie osobników wrażliwych na zakażenie.

Dur brzuszny

Obowiązkowymi szczepieniami przeciw durowi brzusznemu należy objąć grupy ludności najbardziej eksponowane na zakażenia. Decyzję o przeprowadzeniu szczepień podejmuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który może zarządzić szczepienie określonych grup ludności, dzieci, które ukończyły 4 lata, i osób dorosłych do ukończenia 60 lat. W przypadku szczególnego zagrożenia epidemicznego, na terenach ó .dużym ryzyku zachorowania Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może zarządzić, po akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego, także szczepienia dzieci, które ukończyły 2 lata.

Różyczka

Różyczka jest chorobą zakaźną wieku dziecięcego. Wywołana jest przez wirusy. Źródłem zakażenia jest człowiek chory, zakażenie – kropelkowe, wrota zakażenia – górne drogi oddechowe. Różyczka należy do łagodnych chorób zakaźnych, nie dających zazwyczaj powikłań. Okres wylęgania jest dłuższy niż w odrze i wynosi średnio 2-3 tygodnie. Okres zwiastunów jest rzadko wyraźnie zaznaczony.

Zwolnienia lekarskie

a) orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, zezwalającego na uczęszczanie do żłobka, b) zaświadczenia stwierdzającego, że w okresie ostatnich 3 tygodni dziecko nie chorowało ani nie stykało się z chorobą zakaźną,

c) dokumentu stwierdzającego stan uodpornienia dziecka (wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych). Każde dziecko codziennie przed przyjęciem do żłobka musi być poddane oględzinom pielęgniarki lub opiekunki dziecięcej. Czynność tę określa się mianem filtru. W czasie dokonywania filtru opiekunka dziecięca zobowiązana jest do wykonania następujących czynności:

Drobnoustroje

O sile chorobotwórczej drobnoustrojów decydują dwie ich właściwości: inwazyjność i toksyczność. Przez inwazyjność rozumiemy zdolność przenikania drobnoustrojów do tkanek i narządów makroorganizmu oraz rozmnażania się w nich. Na podstawie tej definicji możemy powiedzieć, że bardziej inwazyjne są te drobnoustroje, które łatwiej wnikają do organizmu, rozmnażają się i rozwijają. Te zaś, które nie wykazują tych właściwości, lub jedynie mają je w niewielkim stopniu, są ma-

Zaczerwienienie skóry

Zaczerwienienie jest wyrazem przekrwienia w miejscu zapalenia, charakteryzuje się większym wypełnianiem naczyń krwionośnych krwią oraz ich rozszerzeniem. Zaczerwienienie łatwo zauważyć na skórze lub błonach śluzowych.

Obrzmienie jest spowodowane wysiękiem (obrzęk), gromadzeniem się komórek krwi, głównie krwinek białych oraz komórek wędrujących układu siateczkowo-śródbłonkowego (naciek). Obrzmienie różni się od otaczających tkanek większą spoistością.