1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Choroby dziecka

W zakładach dziecięcych zamkniętych, tzn. takich, w których dziecko przebywa stale, w przypadku wykrycia choroby dziecko podlega izolacji w specjalnym pomieszczeniu – izolatce. W stosunku do macierzystej grupy dziecka stosuje się izolację grupową (kwarantannę). Do tej grupy nie można przyjmować wówczas nowych dzieci.

W zapobieganiu chorobom zakaźnym na terenie zakładu dziecięcego dużą rolę odgrywa rejestracja tych chorób. Obowiązek rejestracji spoczywa na kierowniku zakładu, który informację o zachorowaniach przekazuje także do terenowo właściwej stacji sanitar-‚ no-epidemiologicznej. W Polsce obowiązkowi zgłaszania podlega 46 chorób zakaźnych. Są to między innymi: błonica, dur brzuszny, grypa, jaglica, nagminne zapalenie ślinianki przyusznej, nagminne porażenie dziecięce, odra, ospa prawdziwa, ospa wietrzna, płonica, tężec, wirusowe zapalenie wątroby – nagminne i wszczepione, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne i wirusowe.

Rzeżączka

mogą występować u noworodków matek chorych na rzeżączkę. Już w okresie noworodkowym może rozwinąć się zakaźne zapalenie wątroby. W stosunku do niektórych chorób zakaźnych (np. odry) noworodek ma jednak odporność nabytą biernie dzięki przeciwciałom zawartym we krwi matki, przechodzącym przez łożysko do krążenia płodu. Przechodzenie przez barierę łożyskową przeciwciał nie zawsze jest zjawiskiem korzystnym. Niezgodność czynnika Rh lub niezgodność grup głównych krwi między matką a dzieckiem staje się przyczyną konfliktu serologicznego z ciężką żółtaczką i niedokrwistością noworodka.

Źródłem zakażenia może być:

Utrata łaknienia

Brak łaknienia u dzieci jest często przyczyną niepokoju rodziców, zwłaszcza w stosunku do dzieci w okresie poniemowlęcym. Utratę łaknienia w tym okresie wiązać można z mnogością wrażeń, jakich dziecko z uwagi na zmianę trybu życia doznaje. Niezależnie od tego brak łaknienia może być objawem chorobowym. Stan taki występuje najczęściej w okresie zwiastunów i klinicznym okresie choroby. Przyczyną niechęci do jedzenia mogą być też powody miejscowe, np. zapalenie jamy ustnej, wyrzynanie się zęba, zapalenie gardła. W wielu przypadkach utrata łaknienia spowodowana jest przekarmieniem dziecka, żywieniem mało urozmaiconym pokarmem lub nieregularnym jego podawaniem.

Pokój gdzie przebywał chory

Badanie okresowe

Badanie okresowe, określane również niekiedy jako badanie kontrolne, jest to badanie ogólnolekarskie, powtarzane co pewien czas. Badaniami takimi są w polskim systemie opieki zdrowotnej badania niemowląt (kilka razy w ciągu roku), badania w żłob-

ku itp. Ich zadaniem jest okresowa kontrola rozwoju i stanu zdrowia dziecka. Badanie typu „bilansu zdrowi a”, określane po prostu „bilansem zdrowia”, jest pogłębionym, kompleksowym badaniem lekarskim, którego celem jest „zbilansowanie” potrzeb zdrowotnych (stanu zdrowia) i możliwości adaptacyjnych osobnika. Na bilans zdrowia składają się: badania skriningowe, analiza dokumentacji zdrowotnej z okresu poprzedzającego bilans, właściwe badanie lekarskie poszerzone w razie potrzeby o dodatkowe badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne oraz część wnioskową. Ta ostatnia zawiera końcową ocenę rozwoju i stanu zdrowia dziecka, a także w przypadku stwierdzenia odchyleń w tym stanie plan postępowania zapobiegawczo-leczniczego. U dzieci szkolnych wnioski są uzupełnione o część orzeczniczą związaną z potrzebami szkoły bądź kierunkiem dalszej nauki i pracy (np. kwalifikacja do wychowania fizycznego i sportu szkolnego, poradnictwo zawodowe, selekcja do kształcenia specjalnego).

PRZEBIEG I ZEJŚCIE CHORÓB

Choroba trwa od momentu zadziałania czynnika chorobotwórczego do czasu powrotu do stanu zdrowia. Większość chorób charakteryzuje się typowym przebiegiem i okresem trwania.

W zależności od czasu trwania choroby rozróżniamy: Choroby ostre – są to choroby krótkotrwałe, o burz!: – wym przebiegu, zwykle ze znacznie podwyższoną temperaturą. Należą do nich takie choroby, jak grypa, odra, płonica, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie płuc itd.2. Choroby przewlekłe, zwane inaczej chronicznymi, są to choroby, w których proces chorobowy trwa miesiące, a nawet

Zapobieganie chorobom

W zapobieganiu chorobom zakaźnym w żłobku szczególne znaczenie ma dezynfekcja. Dzięki niej przerywamy sposoby szerzenia się zakażenia. Stosuje się dezynfekcję zapobiegawczą (wietrzenie, naświetlanie lampą kwarcową, odkurzanie, mycie, chlorowanie ustępów), dezynfekcję bieżącą i końcową (tę ostatnią w wypadku wykrycia na terenie żłobka choroby zakaźnej i izolacji chorego). Dezynfekcja końcowa jest dokonywana z reguły przy udziale pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdorazowe za-chorowanie na chorobę zakaźną powinno pociągać za sobą działalność oświatowo-zdrowotną wśród rodziców.

Czkawka

Czkawka jest wynikiem odruchowego skurczu przepony. Wywołany jest on bodźcami działającymi bezpośrednio na przeponę bądź uszkodzeniem mózgu na tle urazowym lub zapalnym.

Duszność. Duszność jest objawem podmiotowym, wywołanym niedostatecznym zaopatrzeniem organizmu w tlen. Poza subiektywnym odczuciem dziecka, o duszności można wnioskować na podstawie obserwacji zachowania dziecka, udziału pomocniczych mięśni oddechowych w procesie wdechu oraz wystąpienia sinicy skóry, zwłaszczą na wystających częściach ciała. Przyczyną duszności, mogą być między innymi: _ . * . i :

Walka komórkowa

Poza tego typu mechanizmem obronnym, określanym w patologii mianem walki komórkowej lub odporności tkankowej, organizm dysponuje jeszcze jednym mechanizmem obronnym – odpornością humoralną. Jej istota polega na wytwarzaniu w cieczach ustrojowych, głównie we krwi, ciał niszczących drobnoustroje lub ich wytwory. Ciała te noszą nazwę ciał odpornościowych lub przeciwciał. Są one związane z białkiem krwi – gamma-globuliną.